Statūti

Mercedes-Benz Club Latvia

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “MB Club.lv” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Popularizēt Mercedes-Benz markas automašīnas, sniegt konsultācijas par to ekspluatāciju un restaurēšanu;

2.1.2. Veicināt brīvu informācijas apmaiņu starp Biedrības biedriem, kā arī citiem interesentiem;

2.1.3. Regulāri informēt biedrus, kā arī citus interesentus, par jaunumiem un notikumiem, kas saistās ar Mercedes-Benz markas automašīnām;

2.1.4. Piedalīties tematiskās izstādēs un informatīvos pasākumos;

2.1.5. Veicināt sadarbību ar līdzīgu interešu organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kā arī piedalīties to rīkotajos pasākumos;

2.1.6. Organizēt biedru un citu interesentu atpūtas un informatīvos pasākumus;

2.1.7. Izgatavot un izplatīt Biedrības atribūtiku un simboliku;

2.1.8. Radīt materiālo, tehnisko bāzi pārējo mērķu sasniegšanai;

2.1.9. Motivēt biedru darbību ar dažādām balvām vai prēmijām;

2.1.10. Saglabāt no iznīcības antīkas un retas Mercedes-Benz markas automašīnas.

2.1.11. Popularizēt kulturālas autobraukšanas pamatus un motivēt ievērot Ceļu Satiksmes noteikumus.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga fiziska un juridiska persona, kura ir ieinteresēta organizācijas mērķu sasniegšanā un atbalsta organizācijas darbību, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu vajadzīgo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei to iesniedzot sapulces vadītājam, kas to iekļauj darba kārtībā. Biedru sapulce ir lemttiesīga šo statūtu 7. nodaļā noteiktajā kārtībā. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei. Izstājoties no Biedrības, biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā trīs mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.5.5. biedrs ir saistīts ar pretlikumīgām, prettiesiskām, kriminālām darbībām;

4.5.6. biedrs ar savu rīcību ceļ Biedrību negatīvā gaismā.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. piedalīties Biedrības valdes vēlēšanās, kā arī tiesības tikt ievēlētam Biedrības valdes sastāvā.

5.1.5. saņemt atpakaļ naudas līdzekļus, kuri nav tikuši izlietoti saskaņā ar tiem paredzēto mērķu realizēšanu.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. popularizēt Biedrības mērķus, aizstāvēt tās godu un cieņu,

5.2.5. regulāri apmeklēt Biedrības biedru sapulces,

5.2.6. neizplatīt konfidenciālu Biedrības informāciju, kā rezultātā Biedrībai var tikt nodarīts kaitējums.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir jāsaņem viņa piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības, ja to sastāvā ir ne mazāk kā piecas personas.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

6.3. Par struktūrvienības darbību atbild Biedrība, ja normatīvie akti neparedz atsevišķus izņēmumus.

6.4. Biedrības sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par teritoriālās struktūrvienības likvidāciju, pārņemot tās rīcībā esošos īpašumus un finansu līdzekļus. Struktūrvienība zaudē savu nosaukumu, ja tā tiek likvidēta vai atdalās no Biedrības.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var rakstiski pilnvarot citu personu dalībai sapulcē, par to iepriekš brīdinot uzaicinājuma izsūtītāju.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta divas reizes gadā – 1. sapulce ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam, kurā tiek vēlēta biedrības vadība, otrā – ne vēlāk kā līdz 31. decembrim.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes, valdes priekšsēdētāja iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. Par rakstisku uzaicinājumu uzskatāms arī elektroniskā pasta sūtījums vai citādi ar biedru saskaņots sazināšanās veids.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par:

7.9.1. Biedrības saimnieciskās darbības gada budžetu;

7.9.2. Biedrības simbolikas apstiprināšanu vai izmaiņām;

7.9.3. Biedrības statūtu grozījumiem;

7.9.4. valdes sastāvu, kā arī revidentu;

7.9.5. teritoriālo struktūrvienību izveidi, reorganizāciju vai likvidāciju;

7.9.6. prasību celšanu vai atcelšanu pret Biedrības valdi vai revidentu;

7.9.7. Biedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu vai apturēšanu, reorganizāciju, apvienošanos vai pievienošanos citām organizācijām.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību sekojoši: valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi; valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību abi kopā.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atlīdzību.

8.6. Valdes darbības termiņš ir divi gadi.

8.7. Valdes pienākumi:

8.7.1. Biedru sapulces starplaikos pieņemt lēmumus par Biedrības darbības jautājumiem, savas kompetences ietvaros;

8.7.2. sasaukt biedru sapulci;

8.7.3. realizēt Biedrības īpašumu pārvaldi un rīkoties ar to saskaņā ar sapulces noteiktajiem principiem;

8.7.4. slēgt līgumus un izdot pilnvaras;

8.7.5. lemt par atbrīvošanu no biedru naudas maksas tiem Biedrības biedriem, kas veikuši nozīmīgu ieguldījumu Biedrības darbībā. Lēmumi par biedru naudas lielumu un samaksas kārtību apstiprināmi biedru sapulcē.

8.8. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi Valdes locekļi. Lēmumu pieņem ar balsu vairākumu no klātesošo skaita, atklāti balsojot. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis, bet var nebūt Biedrības biedrs.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības dokumentu, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī.

10.2. Biedru naudas apmērs un apmaksas datums ir noteikts Biedrības dibināšanas sapulces protokolā. Biedru naudas apmēru un apmaksas kārtību var mainīt ar Biedrības biedru sapulces lēmumu.

11. nodaļa. Finansu līdzekļu izlietošanas kārtība

11.1. Biedrības ienākumi veidojas no:

11.1.1. Biedrības biedru naudas un atsevišķiem maksājumiem noteiktiem mērķiem vai projektiem, kuri tiek apstiprināti biedru sapulcē;

11.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem un novēlējumiem;

11.1.3. likuma kārtībā atļautas komercdarbības, kā arī valstisko un nevalstisko organizāciju finansu līdzekļiem konkrētu projektu realizēšanai;

11.1.4. citiem finanšu līdzekļiem, kas nav aizliegti ar normatīvajiem aktiem;

11.2. Finansu līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās un citas darbības nodrošināšanai. Biedrībai ir tiesības brīvi rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem likumā noteiktajā kārtībā.

11.3. Biedrībai ir tiesības par tās līdzekļiem organizēt pasākumus savas darbības popularizēšanai, kā arī atbalstīt personas, kuras devušas ieguldījumu Biedrības mērķu sasniegšanai un uzdevumu pildīšanai, kā arī veikt citas darbības ar naudas līdzekļiem, ja tās nav pretrunā ar likumu un Biedrības statūtiem.

11.4. Biedrība maksā nodokļus likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

12. nodaļa. Reorganizācijas un pašlikvidēšanās kārtība.

12.1. Lēmumu par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju pieņem biedru sapulce, par to nobalsojot ne mazāk kā divām trešdaļām no kvoruma. Šis lēmums likumā noteiktajā kārtībā jāpaziņo Uzņēmumu Reģistram. Biedrības likvidēšanas vai reorganizācijas gadījumā sapulce nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami Biedrības dokumenti.

12.2. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā par tās mantisko un finansu līdzekļu izlietošanu lemj biedru sapulces izveidota komisiju, saskaņā ar statūtu 11.2. punkta nosacījumiem.

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2010. gada 29. aprīlī